1. DEFINITIES
1.1. Van Os en Spekschoor Advocaten is een maatschap, die tot doel heeft om de advocatuur uit te oefenen, dit in de meest ruime zin.
1.2. In deze algemene voorwaarden worden onder Van Os en Spekschoor begrepen alle bij Van Os en Spekschoor Advocaten werkzame advocaten en alle overige medewerkers vanVan Os en Spekschoor Advocaten, waaronder ook begrepen secretaresses en overig ondersteunend personeel.
1.3. Onder de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten vanVan Os en Spekschoor Advocaten worden begrepen alle doorVan Os en Spekschoor Advocaten al dan niet op uitdrukkelijk verzoek ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, die zijn verricht in het kader van een opdracht van een cliënt aan Van Os en Spekschoor Advocaten.

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een cliënt en Van Os en Spekschoor Advocaten, waarbij door de cliënt al dan niet uitdrukkelijk aan Van Os en Spekschoor Advocaten opdracht wordt gegeven tot het verrichten van diensten ten behoeve van de cliënt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. Niet alleen aan Van Os en Spekschoor Advocaten, maar ook aan alle andere personen die door Van Os en Spekschoor Advocaten bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, komt een beroep op deze algemene voorwaarden toe. Ook voormalige advocaten en medewerkers van Van Os en Spekschoor Advocaten, alsmede hun eventuele erfgenamen, kunnen op de algemene voorwaarden een beroep doen, indien zij aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten, die zij hebben verleend voordat zij het kantoor van Van Os en Spekschoor Advocaten hebben verlaten.
2.3. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van cliënten, ook indien bij deze opdrachten de algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

 

3. UITVOERING DIENSTEN

3.1. Alle door de cliënt aan Van Os en Spekschoor Advocaten verleende opdrachten tot het verrichten van diensten moeten worden beschouwd als aan het kantoor van Van Os en Spekschoor Advocaten verleend, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt zou zijn dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
3.2. Van Os en Spekschoor Advocaten is bevoegd, indien zij dat wenselijk of noodzakelijk acht, de diensten ten behoeve van een cliënt door een andere persoon dan de door de cliënt gewenste persoon te laten verrichten of tijdens de uitvoering van een opdracht van een cliënt deze persoon tussentijds te vervangen door een ander, alsmede om de diensten ten behoeve van een cliënt geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door anderen dan bij Van Os en Spekschoor Advocaten werkzame advocaten en overige medewerkers of zich daarbij door anderen te laten bijstaan.
3.3. Alle dossiers worden, nadat zij gesloten zijn en de werkzaamheden daarin beëindigd zijn, nog gedurende 7 jaar in het kantoorarchief bewaard.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Indien bij de uitvoering van een opdracht door handelen of nalaten van Van Os en Spekschoor Advocaten zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen, die leidt tot aansprakelijkheid van Van Os en Spekschoor Advocaten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Van Os en Spekschoor Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
4.2. De in punt 4.1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Os en Spekschoor Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Van Os en Spekschoor Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten of anderszins door Van Os en Spekschoor Advocaten schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Os en Spekschoor Advocaten aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Van Os en Spekschoor Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
4.4. Het is mogelijk dat personen, die in verband met de uitvoering van een opdracht door Van Os en Spekschoor Advocaten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee uitsluiten of beperken. Van Os en Spekschoor Advocaten is bevoegd namens de cliënt een dergelijke uitsluiting of beperking te aanvaarden.

 

5. HONORERING / KOSTEN / FACTURERING

5.1. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen, zal de honorering van door Van Os en Spekschoor Advocaten verleende diensten plaatsvinden op basis van vaste uurtarieven, die jaarlijks door Van Os en Spekschoor Advocaten voor ieder van de aan haar kantoor verbonden advocaten worden vastgesteld. Naast de vergoeding van tijd, die door advocaten is besteed aan het verlenen van diensten ten behoeve van de cliënt, omvat het honorarium van Van Os en Spekschoor Advocaten een vergoeding voor algemene kantoorkosten op basis van een vast percentage van genoemde vergoeding van tijd, welk percentage eveneens jaarlijks door Van Os en Spekschoor Advocaten zal worden vastgesteld.
5.2. Naast het bovengenoemde honorarium zal Van Os en Spekschoor Advocaten verschotten en andere kosten in rekening brengen, die het verlenen van de diensten met zich meebrengt. Onder deze kosten worden onder meer verstaan: griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van procureurs, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten en kosten van tolken/vertalers.
5.3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van deze diensten leidt tot werkzaamheden of prestaties van zodanige omvang, dat deze redelijkerwijs niet kunnen worden geacht in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Van Os en Spekschoor Advocaten de cliënt hierover zo spoedig als mogelijk informeren, waarna honorering van deze werkzaamheden op basis van artikel 5.1 zal plaatsvinden.
5.4. Bij acceptatie van een opdracht tot het verlenen van diensten zal door Van Os en Spekschoor Advocaten aan de cliënt een voorschot in rekening worden gebracht tot zekerheid van de betaling van de honoraria, verschotten en andere kosten die de cliënt verschuldigd zal worden. Van Os en Spekschoor Advocaten is gerechtigd om pas een aanvang te maken met haar werkzaamheden nadat door haar betaling van de voorschotdeclaratie is ontvangen. De verschuldigde honoraria, verschotten en andere kosten worden door Elders Advocaten door middel van tussentijdse declaraties aan de cliënt in rekening gebracht, welke declaraties in beginsel iedere maand worden verzonden, onverlet het recht vanVan Os en Spekschoor Advocaten om eerder danwel later tussentijdse declaraties te verzenden. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal een einddeclaratie worden opgesteld. Het ontvangen voorschot zal niet met de tussentijdse declaraties, maar pas met de einddeclaratie worden verrekend.
5.5. Voorschot-, tussentijdse en einddeclaraties dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij in de opdrachtbevestiging of in de factuur, bijvoorbeeld in verband met de spoedeisendheid van de zaak, een eerdere vervaldag wordt aangegeven. Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Van Os en Spekschoor Advocaten gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt aansprakelijk zal zijn.
5.6. Voor iedere dag dat de cliënt in gebreke mocht zijn tijdig een declaratie te betalen, is de cliënt over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd. Indien door Van Os en Spekschoor Advocaten betalingsherinneringen aan de cliënt worden verzonden is de cliënt per herinneringsbrief € 15,00 verschuldigd wegens administratiekosten. Indien binnen de in de tweede betalingsherinnering genoemde termijn nog geen betaling door Van Os en Spekschoor Advocaten is ontvangen, is de cliënt aan Van Os en Spekschoor Advocaten incassokosten verschuldigd ter hoogte van minimaal 15 % van de hoofdsom, de wettelijke rente en de administratiekosten.

 

6. KLACHTEN EN GESCHILLEN

6.1. Klachten van een cliënt over de wijze waarop zijn zaak door de bij Van Os en Spekschoor Advocaten werkzame advocaten of medewerkers is behartigd, zullen worden behandeld volgens de klachtenprocedure, die is vastgelegd in het Klachtenreglement Van Os en Spekschoor Advocaten, waarvan de cliënt op eerste verzoek een schriftelijk exemplaar wordt toegezonden.
6.2. Op alle geschillen tussen Van Os en Spekschoor Advocaten en een cliënt is Nederlands recht van toepassing.
6.3. Alle geschillen tussen Van Os en Spekschoor Advocatenen een cliënt, ook die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen alleen en uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Zutphen.

Algemene Voorwaarden, versie 2, oktober 2007 .